BİLGİ TOPLUMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE VERİ GÜVENLİĞİ HAKKINDA  BİLGİLENDİRME

Şirketimiz Optima Besin Mad. San. Ve Tic. A.Ş  olarak;  temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve bu Kanun kapsamında kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işleme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu (KVKK) gereğince Edirne Asfaltı 2.Km 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde kaim şirketimiz Optima Besin Mad. San. Ve Tic. A.Ş veri sorumlusu sıfatını haizdir.

Bu Kanun gereğince Şirketimiz tarafından;kişisel verileriniz Kanun’un ve yasal sair mevzuat unsurları çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, hizmetlerine devam amacıyla güncellenebilicek, değiştrebilicek, yeniden düzenlene bilicek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3.Kişilere açıklanabilicek, sınıflandırılabilicek ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilicektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepler:

Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,“ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir. 

Hizmet vermekte olduğumuz üretim ve satış faaliyetlerini düzenleyen yasal mevzuat kapsamında ve mevzuat gereği  gerek şubelerimizde fiilen , gerekse ticaret aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler , internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; hizmet sunulan ilgili kişilere ait , kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini işlenmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz Optima Besin Mad. San. Ve Tic. A.Ş  .’ne iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmekte ve bu doğrultuda kişisel bilgileriniz,veri sorumlusu Optima Besin Mad.San.Ve Tic. A.Ş tarafından, doğrudanya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj,multimedia nesneleri içeren MMS ,telefon, faks ,elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri , ses ve görüntü içerikli bilgilendirme , tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla kullnaılmaktadır.

  

Kişisel verilerinizin Toplanma Yöntemi

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, perakende satış noktası olan şubelerimiz ve internet sitemiz/sosyal medya, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca gerek güvenlik tedbirlerini sağlamak gerekse yasal mevzuatlar kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere şubelerimiz güvenlik nedeniyle video sistemi ile izlenmektedir

              

Kişisel verilerinizi aktarıldığı kişi ve kuruluşlar

İlgili olduğumuz mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi  / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. kişilerdir.İlgili kayıtları ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde  Optima Besin Mad. San. Ve  Tic. A.Ş.’nin verİ sorumlusu sıfatından doğan hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talepedilmesi durumunda adli mercilerle paylaşılmaktadır.                  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay

İnternetnt sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Tarım Marketlerimizden alışveriş yapanmüşterilerimiz ise ‘Kişisel Verilerin Korunması Formu’ üzerinde bulunan onay Metni ve Veri İznini  imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, internet sitemizde bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün ve hizmet satışı dolayı Optima Besin Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Konu hakkındaki soru ve görüşlerinizi “Edirne Asfaltı 2. Km 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ” adresinde bulunan merkezimize yazılı olarak bizzat iletebilir ya da  posta yoluyla ulaştırabilir, 02884124801 nolu telefondan bizimle doğrudan iletişime geçebilir ya da  bilgi@optimayem.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Şirketin MERSİS numarası: 0734 0003 3830 0012

Ticaret Ünvanı: Optima Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Merkezi: Lüleburgaz

Vergi Numarası: 734 000 3383

Vergi Dairesi: Lüleburgaz

Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı: 5.430.000,00 TL.